Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ข้อ   ข้อมูล   ลิงก์

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  

ข้อมูลพื้นฐาน  

O1

โครงสร้าง 1111
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร  1111
 O3 อำนาจหน้าที่  1111
 O4 แผนยุทธศาตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  1111
 O5 ข้อมูลการติดต่อ  11111111
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  1111
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  1111
 O8 Q&A  1111
 O9 Social Network   1111

การบริหารงาน

O10

 

แผนดำเนินงานประจำปี

 

1111

O11

 

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานรอบ 6 เดิอน

 

1111

O12

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

1111

O13

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 1111
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 1111

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  1111

O16

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 1111
O17 E - Service  1111

 การบริหารเงินงบประมาณ

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 1111
O19 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีรอบ 6 เดือน

 1111

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประจำปี  1111
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนงานจัดหาพัสดุ  1111
O22

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 1111
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  1111
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  1111

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1111
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  1111
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  1111
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  1111

O29

แผนปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1111 

O30

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  1111

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1111

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 1111
O33 เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  1111

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1111 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 1111

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 1111

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 1111

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 1111

 O39 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 1111

 O40 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

 1111

 O41 

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 1111

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 1111

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 1111