Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

ติดตาม และสังเกตการณ์ การปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔

119899

119808

156675

 

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ ชัยระแหง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ติดตาม และสังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง และครบถ้วน