Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

ประชุมการจัดทำจดหมายเหตุงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ ๒๖

1

2

3

4

5

วันพุธที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมการจัดทำจดหมายเหตุงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ ๒๖ เพื่อเป็นข้อมูลไว้พัฒนารูปแบบการจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ในการนี้ นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี)