Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์กระบวนงาน ยุทธศาสตร์ และประเด็นสำคัญของจังหวัด” เพื่อให้สามารถสนับสนุนสำนักงานในการดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล ( Digitized Data ) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

2

1

5

8 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์กระบวนงาน ยุทธศาสตร์ และประเด็นสำคัญของจังหวัด” เพื่อให้สามารถสนับสนุนสำนักงานในการดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล ( Digitized Data ) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ในการนี้ นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางนันทนา บุญสร้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่  ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลช แอนด์ คอนเวอชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร