Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ร่วมประชุมการสร้างการรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และกรณีศึกษาของต่างประเทศ ๐๔-๐๘-๖๓ 4
พิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๐๑-๐๘-๖๓ 14
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๓๐-๐๗-๖๓ 13
กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี....เราสร้างไปด้วยกัน" ๓๐-๐๗-๖๓ 15
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรราาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๓๐-๐๗-๖๓ 12
ประชุมคณะกรรมการจัดงานตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ๒๕-๐๗-๖๓ 18
ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในหัวข้อเรื่อง "ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล" ผ่านระบบ VDO Conference ๒๔-๐๗-๖๓ 18
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๔-๐๗-๖๓ 11
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ๒๔-๐๗-๖๓ 15
ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา และคณะฯ เดินทางมารับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ที่ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ (Non-Commercial Area) ๑๗-๐๗-๖๓ 35