Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practices : CoPs) ๑๐-๐๔-๖๔ 22
ร่วมพิธีทำบุญและบวงสรวงศาลหลักเมืองสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๔ ๑๐-๐๔-๖๔ 19
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์กระบวนงาน ยุทธศาสตร์ และประเด็นสำคัญของจังหวัด” เพื่อให้สามารถสนับสนุนสำนักงานในการดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล ( Digitized Data ) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ๐๘-๐๔-๖๔ 23
ร่วมกิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) โซนที่ ๒๓ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ๐๘-๐๔-๖๔ 11
ประชุมการจัดทำจดหมายเหตุงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ ๒๖ ๐๗-๐๔-๖๔ 11
ติดตาม และสังเกตการณ์ การปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๗-๐๔-๖๔ 11
ร่วมพิธีเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ๐๗-๐๔-๖๔ 13
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๐๓-๐๔-๖๔ 16
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๓-๐๔-๖๔ 19
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" และงานวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ๐๒-๐๔-๖๔ 17