Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 จังหวัดสิงห์บุรี ๒๑-๐๑-๖๓ 8
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ๒๑-๐๑-๖๓ 7
พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ๑๗-๐๑-๖๓ 14
กิจกรรมการสร้างการรับรู้และเครือข่ายสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ๑๖-๐๑-๖๓ 13
กิจกรรมการสร้างการรับรู้และเครือข่ายสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ๑๖-๐๑-๖๓ 10
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2563 ๑๖-๐๑-๖๓ 12
เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ๑๖-๐๑-๖๓ 11
ขอเชิญประชุมหารือเตรียมการจัดงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ๑๔-๐๑-๖๓ 43
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโคงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๑๐-๐๑-๖๓ 23
กิจกรรมตามโครงการ "เดินออกกำลังกาย ทำความสะอาด " ๐๘-๐๑-๖๓ 25