Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ๒๕-๐๖-๖๒ 2
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ ครั้งที่ 2 ๒๐-๐๖-๖๒ 16
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ๒๐-๐๖-๖๒ 16
บรรยายชี้แจงการตอบแบบสำรวจ "ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562" ๑๔-๐๖-๖๒ 6
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ ๑๔-๐๖-๖๒ 10
ประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายจากรัฐมนตรีฯ ๑๔-๐๖-๖๒ 5
ร่วมกิจกรรม สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for clean) ๑๐-๐๖-๖๒ 10
โครงการเก็บข้อมูลสถิติเดือนมิถุนายน 2562 ๐๔-๐๖-๖๒ 11
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ๐๔-๐๖-๖๒ 12
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ๓๑-๐๕-๖๒ 13