Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ“สิงห์บุรีเมืองสะอาดคนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ ZONE) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ๑๔-๐๑-๖๔ 10
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferrence เรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่ ๑๒-๐๑-๖๔ 11
อาสาสมัครดิจิทัล ๑๒-๐๑-๖๔ 63
กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "สิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธ์ุ เพาะกล้าปี้นี้ปลูกวันเข้าพรรษาปีหน้า" ๐๗-๐๑-๖๔ 19
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ“สิงห์บุรีเมืองสะอาดคนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (30 ZONE) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ๐๗-๐๑-๖๔ 13
รับมอบสิงห์โบราณ ที่ระลึกเนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2564 ๐๗-๐๑-๖๔ 16
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ๐๖-๐๑-๖๔ 12
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดหุ่นปลา งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ๓๐-๑๒-๖๓ 44
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ๓๐-๑๒-๖๓ 25
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เดินด้วยกัน นำพาสันติ" ๓๐-๑๒-๖๓ 24