Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ร่วมต้อนรับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ๒๘-๐๘-๖๒ 19
จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2562 ๒๗-๐๘-๖๒ 19
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ๒๙-๐๗-๖๒ 35
เชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านท่าน ๑๕-๐๗-๖๒ 33
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ๒๕-๐๖-๖๒ 46
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ ครั้งที่ 2 ๒๐-๐๖-๖๒ 65
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ๒๐-๐๖-๖๒ 57
บรรยายชี้แจงการตอบแบบสำรวจ "ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562" ๑๔-๐๖-๖๒ 50
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ ๑๔-๐๖-๖๒ 54
ประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายจากรัฐมนตรีฯ ๑๔-๐๖-๖๒ 47