Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
การประชุม VDO Conference ชี้แจงปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบฐานข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๕ ๑๑-๐๒-๖๔ 25
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติ ภายใต้การขับเคลื่อน ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ๑๑-๐๒-๖๔ 32
พิธีบวงสรวงสุดดีวีรชนค่ายบางระจันประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ๐๖-๐๒-๖๔ 28
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ“สิงห์บุรีเมืองสะอาดคนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ ZONE) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ๐๔-๐๒-๖๔ 35
เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ : ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ๐๔-๐๒-๖๔ 39
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Video Conference ๐๒-๐๒-๖๔ 43
ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ๒๙-๐๑-๖๔ 41
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ“สิงห์บุรีเมืองสะอาดคนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ ZONE) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ๒๘-๐๑-๖๔ 36
ประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ๒๘-๐๑-๖๔ 36
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ“สิงห์บุรีเมืองสะอาดคนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ ZONE) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ๒๑-๐๑-๖๔ 59