Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี ๐๗-๑๐-๕๗ 280
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย ๐๗-๑๐-๕๗ 252
ทดลอง ๒๙-๐๕-๕๗ 43
ประชุม Conference ครั้งที่ 1-2 ๐๘-๐๒-๕๐ 342
เข้าร่วมบำบัดทุกข์ฯ / การมอบครุภัณฑ์ ๒๐-๐๔-๕๒ 437
วันพ่อแห่งชาติ / กิจกรรมไทยเข้มแข็ง / ICT ชุมชน / ประชุม อบต. ๒๐-๐๙-๕๒ 588
โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน ๐๔-๐๘-๕๒ 436
บรรยากาศการประชุม อบต. /อบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ๒๒-๐๗-๕๑ 727
รับการตรวจราชการ 23 มิ.ย.51 ๒๖-๐๖-๕๑ 376
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล / วันสงกรานต์ ๑๑-๐๔-๕๑ 364