Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ ประจำเดือน ตุลาคม ๑๖-๑๐-๕๗ 330
การดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี ๐๗-๑๐-๕๗ 450
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี ๐๗-๑๐-๕๗ 305
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย ๐๗-๑๐-๕๗ 271
ทดลอง ๒๙-๐๕-๕๗ 62
ประชุม Conference ครั้งที่ 1-2 ๐๘-๐๒-๕๐ 360
เข้าร่วมบำบัดทุกข์ฯ / การมอบครุภัณฑ์ ๒๐-๐๔-๕๒ 449
วันพ่อแห่งชาติ / กิจกรรมไทยเข้มแข็ง / ICT ชุมชน / ประชุม อบต. ๒๐-๐๙-๕๒ 610
โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน ๐๔-๐๘-๕๒ 458
บรรยากาศการประชุม อบต. /อบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ๒๒-๐๗-๕๑ 749