Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๙-๐๙-๕๙ 310
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครสถิติชุมชนในพื้นที่ : จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559 ๐๘-๐๘-๕๙ 383
จัดทำหนังสือ “ผลการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี” ๐๘-๐๘-๕๙ 375
สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ๐๘-๐๘-๕๙ 491
ลงพื้นที่ตรวจรับครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ๐๕-๐๗-๕๙ 429
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ๐๕-๐๗-๕๙ 349
ออกพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน ๐๕-๐๗-๕๙ 333
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ในเขตเทศบาล ๐๘-๐๖-๕๙ 342
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ๐๘-๐๖-๕๙ 359
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๐๘-๐๖-๕๙ 303