Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2557 ๒๘-๑๑-๕๗ 312
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมตามโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข ๒๘-๑๑-๕๗ 478
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ๒๗-๑๑-๕๗ 57
สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดเกษตรกร ๓๐-๑๐-๕๗ 428
มอบของที่ระลึก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ๓๐-๑๐-๕๗ 458
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓-๑๐-๕๗ 439
สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ ประจำเดือน ตุลาคม ๑๖-๑๐-๕๗ 333
การดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี ๐๗-๑๐-๕๗ 452
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี ๐๗-๑๐-๕๗ 308
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย ๐๗-๑๐-๕๗ 273