Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ๒๗-๑๑-๕๗ 66
สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดเกษตรกร ๓๐-๑๐-๕๗ 447
มอบของที่ระลึก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ๓๐-๑๐-๕๗ 466
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓-๑๐-๕๗ 443
สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ ประจำเดือน ตุลาคม ๑๖-๑๐-๕๗ 337
การดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี ๐๗-๑๐-๕๗ 462
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี ๐๗-๑๐-๕๗ 318
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย ๐๗-๑๐-๕๗ 287
ทดลอง ๒๙-๐๕-๕๗ 68
ประชุม Conference ครั้งที่ 1-2 ๐๘-๐๒-๕๐ 370