Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ และชมนิทรรศการเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดสิงห์บุรี ๒๙-๑๒-๖๓ 59
พิธีเปิดการจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่๒๖ ๒๕-๑๒-๖๓ 58
ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ๒๕-๑๒-๖๓ 59
การอบรมพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ รุนที่ ๗ บรรยายโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง โดยอบรมผ่านศูนย์การประชุมทางไกลจังหวัด (VDO Conference Center) ๒๔-๑๒-๖๓ 77
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ๒๓-๑๒-๖๓ 69
การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ การทำงานตามแผนแม่บทในระดับพื้นที่ ๒๓-๑๒-๖๓ 67
ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ๒๓-๑๒-๖๓ 49
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ๒๓-๑๒-๖๓ 57
งานแถลงข่าวงานเทศการกินปลา ของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่26 ๑๖-๑๒-๖๓ 67
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ“สิงห์บุรีเมืองสะอาดคนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (30 ZONE) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ๑๐-๑๒-๖๓ 82