Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๙ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ๒๕-๐๙-๖๓ 162
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ๒๔-๐๙-๖๓ 126
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) ระดับเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัด ๒๒-๐๙-๖๓ 135
เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๒-๐๙-๖๓ 110
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) ระดับสถิติจังหวัด ณ โรงแรม HORIZON VILLAGE & RESORT อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๒๑-๐๙-๖๓ 110
ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ตามโครงการ "สิงห์บุรีรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าปีนี้ปลูกวันเข้าพรรษาปีหน้า" ณ บริเวณหนองโพคี หมูที่ ๕ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ๑๗-๐๙-๖๓ 115
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสิงห์บุรี (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ๑๗-๐๙-๖๓ 115
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๗-๐๙-๖๓ 168
ร่วมกิจกรรม "ศูนย์เพาะชำกล้าไม้" ๑๐-๐๙-๖๓ 117
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ๑๐-๐๙-๖๓ 110