Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) โซนที่ ๒๓ เขียนโดย admin 5
ประชุมระดมความคิดเห็นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ( พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) เขียนโดย admin 6
พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เขียนโดย admin 3
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดสิงห์บุรี การรายงานผล การดำเนินงานโครงการ และการรายงานสถานการณ์น้ำและสถานการณ์การผลิตพืชจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 15
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ชี้แจงเรื่องโครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 14
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) โซนที่ ๒๓ เขียนโดย admin 19
ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย admin 14
วันมาฆบูชา 26 ก.พ. 2564 เขียนโดย admin 13
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) เขียนโดย admin 22
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) เขียนโดย admin 25