Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

My Video_566
1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมการจัดทำจดหมายเหตุครบรอบ 125 ปี จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 12
ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย admin 17
ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เขียนโดย admin 20
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เขียนโดย admin 22
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 21
สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 16
ประชุมคณะกรรมการการจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เขียนโดย admin 38
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) โซนที่ ๒๓ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 22
ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 23
ดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) โซนที่ ๒๓ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 27