Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ปีพุทธศักราช 2563 เขียนโดย admin 6
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise For Clean)" ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เขียนโดย admin 26
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 30
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 24
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise For Clean)" เขียนโดย admin 21
การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 42
ร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เขียนโดย admin 44
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercis For Clean)" ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เขียนโดย admin 162
ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 152
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เขียนโดย admin 81