Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) โซนที่ ๒๓ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 25
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวัน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ บริเวณตลาด0ฝาครอบคลองชลประทาน ถนนสิงห์บุรี - อ่างทอง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 18
อบรม/ชี้แจง แบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย admin 26
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เขียนโดย admin 22
ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เขียนโดย admin 17
การประชุม แผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 18
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) โซนที่ ๒๓ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 12
การประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เขียนโดย admin 15
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เขียนโดย admin 16
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๕ (งานนับจด ปี ๒๕๖๔) ระดับสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 13