Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานด้านดิจิทัลภาครัฐจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 14
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) โซนที่ ๒๓ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 13
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (potential Base) โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย เขียนโดย admin 16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 22
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เขียนโดย admin 21
ลงพื้นที่ทดสอบและตรวจสอบ/การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ฐานด้านการเกษตร ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย admin 26
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) โซนที่ ๒๓ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 27
พิธีถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพิกุลทอง วัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 21
ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transperency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย admin 19
พิธีถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพิกุลทอง วัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 19