Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมตามโครงการ "เดินออกกำลังกาย ทำความสะอาด และเก็บเล็ดพันธ์ุ" เขียนโดย admin 33
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตาม นโยบายของรัฐมนตรีในระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 32
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 37
ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อซักซ้อมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เขียนโดย admin 41
เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 27
กิจกรรม " มอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กผู้พิการมูลนิธิคุณพุ่ม " เขียนโดย admin 22
กิจกรรมตามโครงการ "เดินออกกำลังกาย ทำความสะอาด และเก็บเมล็ดพันธ์ุ" เขียนโดย admin 32
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 34
ประชุมคณะทำงานฝ่ายกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน และประเมินสินค้าของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 4/2562 เขียนโดย admin 34
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ฯ เขียนโดย admin 26