Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ เขียนโดย admin 20
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) เขียนโดย admin 32
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 21
พิจารณากลั่นกรองโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย admin 25
การประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม(Workshop) "โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.๒๕๖๔ " (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน) เขียนโดย admin 25
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) โซนที่ ๒๓ เขียนโดย admin 27
ประชุมระดมความคิดเห็นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ( พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) เขียนโดย admin 35
พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เขียนโดย admin 24
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดสิงห์บุรี การรายงานผล การดำเนินงานโครงการ และการรายงานสถานการณ์น้ำและสถานการณ์การผลิตพืชจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 64
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ชี้แจงเรื่องโครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 43