Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับมอบสิงห์โบราณ ที่ระลึกเนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2564 เขียนโดย admin 82
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เขียนโดย admin 71
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดหุ่นปลา งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 123
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 94
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เดินด้วยกัน นำพาสันติ" เขียนโดย admin 77
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ และชมนิทรรศการเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 70
พิธีเปิดการจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่๒๖ เขียนโดย admin 68
ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 68
การอบรมพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ รุนที่ ๗ บรรยายโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง โดยอบรมผ่านศูนย์การประชุมทางไกลจังหวัด (VDO Conference Center) เขียนโดย admin 85
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 80