Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

บริการสารสนเทศสถิติ

รายงานค่ายแตก

       

       สำนักงานหวัดสิงห์บุรีกำหนดจัดงาน “รำลึกวีรชนค่ายบางระจัน วันค่ายแตก” เป็นประจำทุกปีในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีนี้จัดงานตรงกับวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น ตำบลบางระจัน อำเภอ  ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนค่ายบางระจัน ที่ได้สละเลือด เนื้อ และชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ผ่านเรื่องราว            ทางประวัติศาสตร์วีรชนปกป้องแผ่นดิน

                   ในการนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้มาร่วมงานเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวเพื่อประเมินผลการจัดงาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและวางแผนการจัดงานในครั้งต่อไป

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

bannersingburi07.2  

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

ประจำปี 2560


ร่างชุดข้อมูลกลาง 4 ชุด


      ร่างชุดข้อมูลข้าว     ร่างชุดข้อมูลท่องเที่ยว    ร่างชุดข้อมูลผู้สูงอายุ      ร่างชุดข้อมูลขยะ


Rjpg T.1.1 O.1.1 G.1.1


ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์


    ชุดข้อมูลข้าวไรซ์เบอรี่        ชุดข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงศาสนา       ชุดข้อมูลเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาวะ

RB1 TT1  CH1


Metadata ชุดข้อมูลกลาง 4 ชุด


metadata1 metadata2metadata3jpg metadata4


ร่างรายงานสถานการณ์/ร่าง Infographic ชุดข้อมูลกลาง

ร่างรายงานสถานการณ์ชุดข้อมูลข้าว /ร่าง Infographic ชุดข้อมูลข้าว

ร่างรายงานสถานการณ์ชุดข้อมูลท่องเที่ยว /ร่าง Infographic ชุดข้อมูลท่องเที่ยว

ร่างรายงานสถานการณ์ชุดข้อมูลผู้สูงอายุ /ร่าง Infographic ชุดข้อมูลผู้สูงอายุ

ร่างรายงานสถานการณ์ชุดข้อมูลขยะ /ร่าง Infographic ชุดข้อมูลขยะ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสิงห์บุรี

     เนื่องจากบริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีธุรกิจทางการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น เป็นต้น ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นข้อมูลสถิติและสารสนเทศโครงสร้างขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับภาครัฐและเอกชนใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในตลาดโลก

     สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ และได้วางแผนเปลี่ยนเป็นจัดทำทุก 5 ปี เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมมาแล้ว 4 ครั้ง ในปี 2507 ปี 2550 และปี 2555 สำหรับปี 2560 เป็นการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมครั้งที่ 5 ของประเทศไทย
     ในการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแผนการดำเนินงานเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานหรือการนับจดสถานประกอบการทุกประเภท ซึ่งดำเนินการในปี 2559 และขั้นการเก็บรวบรวม ข้อมูลรายละเอียดหรือการแจงนับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ดำเนินการในปี 2560

     การนำเสนอผลสำมะโนในรายงานฉบับนี้ เป็นผลจากขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานหรือการนับจด สถานประกอบการในปี 2559 ซึ่งจัดจำแนกประเภท สถานประกอบการตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC 2009) ได้แก่ ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้าน ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน ที่ตั้งอยู่ ใน จังหวัดสิงห์บุรี โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาล ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 และพื้นที่ นอกเขตเทศบาลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559
     ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถาน-ประกอบการในจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า มีสถานประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 9,354 แห่ง ในจำนวนนี้แยกเป็นสถาน-ประกอบการที่เก็บรวบรวมรายการข้อมูลพื้นฐานในแบบสอบถามได้ครบถ้วน จำนวน 9,283 แห่ง และสถาน-ประกอบการที่เก็บรวบรวมรายการข้อมูลได้เพียง ชื่อ ที่ตั้ง และประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม จำนวน 71 แห่ง สำหรับข้อมูลที่นำเสนอผลในรายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลของสถานประกอบการที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานได้ครบถ้วน จำนวน 9,283 แห่ง เท่านั้น 

    ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

cover2560-3

รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสิงห์บุรี